Danjournal udtalelser

Flere end 100 virksomheder bruger Danjournal hver dag. Her finder du et bredt udsnit af deres udtalelser om systemet.


PernilleBo

PernilleBo er et privat §107 botilbud med plads til 5 beboere. Vores formål er at udviklingshæmmede eller borgere med nedsat funktion har et socialpædagogisk sted at bo, hvor de kan nyde livet, samtidig med at de udvikler sig, så de senere kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Vi har 4 medarbejdere tilknyttet på fuldtid/deltid, men vi arbejder altid alene, så Danjournal har hjulpet os med at skabe en rigtig god kommunikation imellem os medarbejdere. Vores daglige brug af Danjournal forbedrer vores samarbejde og forøger vores arbejdsglæde, og dermed bliver dagligdagen bedre for vores beboere.

PernilleBo, www.pernillebo.dk, Leder Alice Mortensen

Reden København

Reden i København er et være - og rådgivningssted til kvinder i prostitution og misbrug. Vi har rigtig mange besøgende årligt og har derfor behov for et journaliseringssystem der giver systematik og overskuelighed i en hektisk hverdag.

Reden har indført Danjournal pr. 1. januar 2011 men har samarbejdet med Morten Nielsen siden sommeren 2010 omkring implementering og skræddersyning af et journal system der matcher præcist til Redens særlige behov. Danjournal har ved høj grad af samarbejdsvillighed gjort overgangen til nyt journalsystem så gnidningsfri som mulig.

Danjournal imødekommer i høj grad vores forventning til et overskueligt og systematisk journalsystem.

Reden København – www.redenkoebenhavn.dk

Herberget Alberta – Kirkens Korshærs Forsorgshjem i Sønderborg

Herberget Alberta – Kirkens Korshærs Forsorgshjem i Sønderborg har siden 2011 brugt Danjournal. Vi valgte Danjournal fordi systemet er nemt at bruge, praktisk og fleksibelt. På herberget bruger vi Danjournal til journalføring og registrering af udleveret medicin. Desuden bruger medarbejderne meddelelsesbogen til at udveksle informationer internt i personalegruppen. Vi kan anbefale Danjournal til andre herberger og væresteder fordi systemet kan tilpasses jeres individuelle behov.

Herberget Alberta, Kirkens Korshærs Forsorgshjem i Sønderborg - www.herbergetalberta.dk, Administrativ medarbejder Ingelise Ceresa Jensen.

Søegaard

Vi er en miljøterapeutisk institution med 14 beboere som er behandlingstrængende unge. Udover ledelsen er vi ca. 14 ansatte. Vi har brugt Danjournal siden 2007. Helt fra begyndelsen, bakkede vi Morten op i at skabe et skræddersyet system, som passede til behovet på opholdssteder. Vi har siden 2007 været aktive medskabere af Danjournal, så systemet kom til at opfylde vores behov på Søegaard.

Danjournal startede som et Dagbogssystem, hvor vi kan få opfyldt behovet for at dokumentere og kommunikere de daglige observationer vedr. de unge på Søegaard. Det en vigtig funktion, at disse observationer bliver kategoriseret, så det efterfølgende er enkelt og nemt at få et overblik over eksempelvis samtlige hændelser vedr. medicin i en given periode for en given beboer. Vi planlægger også at benytte dagbogsdelen, som en slags "dialogbog" med beboerne, det handler vores dialog med Danjournal om i øjeblikket. Meddelelsesbogen er en anden vigtig funktion i Danjournal, som har erstattet den gammeldags "Kina-bog", som nemt blev uoverskuelig. Nu kan vi i stedet målrette vores beskeder til enkeltpersoner eller en gruppe af medarbejdere, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt og dermed får mere tid til de unge.

Vi bruger ligeledes Danjournal til vores medarbejderhåndbog, som vores Beredskabsplan med Sorg og Kriseplan også er en del af. Det er dejligt at ændringer/tilpasninger i teksten kan foretages direkte og på den måde distribueres videre til alle medarbejdere på en gang. Derved undgås en støvet mappe på reolen, som nærmest er forældet i det øjeblik dokumentet er skrevet ud. Vi arbejder på, at få lagt Søegaards APV ind i Danjournal, hvilket både Arbejdstilsynet og Tilsynsmyndigheden har udtrykt stor begejstring for. Egentlig er navnet "Danjournal" misvisende, da systemet rummer meget mere end et journaliserings-system. Det er et yderst vigtigt administrativt redskab i det daglige, eksempelvis mht. vagtplanlægning og administrationen af timeforbruget. Ydermere, så er det effektivt, at referater fra diverse møder kan skrives direkte ind i Danjournal på baggrund af den allerede oprettede dagsorden. På Søegaard foregår dette, ved at Danjournal "kastes op på væggen", så alle kan følge med i beslutningerne både mht. referat og vagtplan.

Danjournal er et dynamisk system, således at funktionerne kan tilpasses og videreudvikles i takt med at Søegaard udvikler sig. Det har været en positiv oplevelse, at når vi videreformidler vores ønsker og idéer til Morten, som udvikler Danjournal, så har han udvist en fin indlevelsesevne i forhold til dagligdagen på vores sted og de udfordringer/behov medarbejderne og ledelsen har ved den daglige brug af Danjournal. Der går kort tid fra vi fortæller Danjournal om at vi ønsker en ny funktion til ønsket er opfyldt. Det kan vi godt lide! Det passer godt til vores behov for hurtig omstilling

Søegaard, Leder Mads Søegaard – www.soegaard.nu

BjørneBanden

Vi valgte i 2010 Danjournal, fordi vi skulle bruge et fleksibelt online program til at dokumentere og formidle viden om vores børn på en let og tilgængelig måde. BjørneBandens Weekendkoloni tilbyder mange forskellige ydelser: Weekendaflastning, Akut foranstaltning, Støtte/Kontakt forløb og Familievejledning. Vi bruger Danjournal som et multisite. På Danjournal har vi inddelt os i fire afdelinger på vores kerneydelse og derudover 3 afdelinger der dækker over akut, støtte og familie. En nødvendig opdeling hvor man som organisation kan bruge et fleksibelt program og give medarbejdere rettigheder til de respektive børn. Dermed er programmet med til at sikre tavshedspligten i paraplyorganisationer. Den enkelte medarbejder bruger systemet tilpasset sin konkrete ydelse.

  • Weekendaflastningen bruger Danjournal til dagbogsskrivning, aftaler, personoplysninger, rapporter, mm.
  • Akut-foranstaltningen bruger Danjournal til beskeder i hverdagen og som overstående.
  • Støtte/Kontakt forløbet bruger Danjournal til dagbogsskrivning, personoplysninger og rapporter.
  • Familievejledningen bruger Danjournal til primært dagbogsskrivning, personoplysninger og rapporter.

Ledelsen og medarbejderne er glade for at bruge Danjournal, fordi det er brugervenligt og tilgængeligt online. Vi er tilfredse med Danjournals service. De går op i, at vi får mest mulig glæde af systemet i vores hverdag. Det skal bemærkes at Danjournal tager mod forslag til systemændringer. Vi kan anbefale Danjournal til andre organisationer der har brug for enten en stor eller en lille brugerflade til at registrere børn, unge, klienter, beboere eller lign.

BjørneBanden, Administrerende Leder Teis Bjørn Nielsen – www.weekendkoloni.dk

Kærbygaard

Kærbygård er en privat institution for psykisk udviklingshæmmede med særlige behov med 26 ansatte. Kærbygård skiftede i 2008 fra et andet journalsystem til Danjournal. Skiftet skete dengang med begrundelse i en bedre anvendelighed og flere og bedre muligheder for planlægning, journalføring og opfølgning. Siden er der sket meget med Danjournal, hvor nye elementer løbende er kommet til, og gamle er blevet tilpasset og forbedret. Mange tilpasningerne er i årene bl.a. sket ud fra ønsker Kærbygård har haft, og vi oplever, at ønsker vi fremfører til Danjournal bliver taget alvorligt og udført når det kan lade sig gøre. Dette gør, at vi nu står med et samlet journal-, planlægnings- og kommunikationssystem, som er helt centralt for stort set al aktivitet på Kærbygård, og som med dets brugervenlighed og overskuelighed fungerer til stor tilfredshed for personale og ledelse. Jeg kan som leder af Kærbygård varmt anbefale Danjournal til andre institutioner.

Kærbygaard Bornholm, Leder Henrik Rønnow – www.kaerbygaard.dk

IT-konsulent Claus Birch

Når valget for et bosted eller socialt projekt står i at finde en certificeret og sikker havn for opbevaring af personfølsomme oplysninger, journalisering, opbevaring af dokumenter m.v. og der også er brug for gode værtøjer for planlægning og hvad der nu hører til driften, er det som oftest også et spørgsmål om økonomi. Danjournal’s faste ”flatrate” betaling gør systemet til et absolut attraktivt alternativ og giver plads til vækst uden store meromkostninger. Det kan, hvad det skal, indlæringskurven for brugerne er fin og supporten er hurtig og effektiv. Som it-konsulent og ekstern systemadministrator for to private sociale projekter med mange medarbejdere og rigtig mange borgere og beboere i systemet, kan jeg kun anbefale Danjournal.

IT-konsulent Claus Birch – www.birchs.dk

Opholdsstedet Ølandhus

Danjournal er et fremragende kommunikationssystem for vores virksomhed. Den største fordel ved Danjournal er at vi oplever en lyst hos vores ansatte til at bruge systemet på grund af dets mange gode løsninger, hvor vi tidligere oplevede stor modstand på journalførring generelt.

Opholdsstedet Ølandhus, Søren Brink – www.olandhus.dk

Hjulsøgårdfonden

Vi er en stofbehandlingsinstitution med fire behandlere og 14 klienter. Vi benytter udelukkende Danjournal, som journaliseringssystem.
Dvs. vi skriver daglige notater på klienterne og gemmer personlige dokumenter. I første omgang faldt vi for overskueligheden.

Danjournal kan tilpasses så behandlerne kun ser de dele af systemet, som de skal bruge. Dette er en stor forbedring ifht. vores tidligere system. Feks. er Danjournal så overskueligt og hurtigt at sætte sig ind i, at selv vores vikarer benytter det. En sideeffekt ved den nemme tilgang til systemet er, at vores medarbejdere ofte følger med i 'livet på afdelingen' hjemmefra.

Hjulsøgårdfonden, Behandlingsleder Per Thuesen

Ringsted Krisecenter

Ringsted Krisecenter er en selvejende institution, der iht. SEL § 109 tilbyder midlertidigt ophold, rådgivning, støtte og behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har plads til 8 kvinder og ca. 12 børn ad gangen og på årsbasis bor her ca. 50 kvinder og lige så mange børn.

Vi startede med at bruge Danjournal i januar 2012 – og kan varmt anbefale brugen af det, fordi vi 9 ansatte medarbejdere er så glade og tilfredse med det.
Vi var på udkig efter et journalsystem, der var enkelt at bruge og som kunne passe til de behov, som vi havde ved overgang fra papir og kinabøger til elektronisk dokumentation. Danjournal viste sig meget imødekommende overfor vore spørgsmål og overfor at udvikle værktøjet, så det passer til vore forhold.
På et krisecenter har man f. eks. både voksne og børn boende – og det skal i systemet være enkelt at se familien samlet og hver for sig.

Systemet har mange muligheder, og vi har taget modulerne i brug efterhånden som vi var klar til at udvide.
I forhold til beboere bruger vi stamdata, dagbog og tilknytter dokumenter såsom underretninger eller krisecentererklæringer. Vi er i gang med at udvikle brugen af opholdsplaner.

I forhold til medarbejdere bruger vi dagligt meddelelsesbogen, som jo har erstattet den gamle kinabog. Vi bruger også ugeplanen, hvor møder og aktiviteter skrives ind, og hvor vi tilknytter agendaer og referater. Der er nem medarbejderoversigt med diverse stamdata og her vil brugen også kunne udvides.
I Ringsted Krisecenter har vi tilknyttet frivillige medarbejdere, som har brug for nogle men ikke alle oplysninger om beboere. Her giver Danjournal også mulighed for en begrænset adgang på en fin måde.

Vi har anbefalet journalsystemet til flere andre krisecentre, hvoraf nogle har taget det i brug. Vi synes det er meget velegnet til vores arbejdsområde.

Ringsted Krisecenter, www.ringsted-krisecenter.dk, Forstander Kirsten Hejnfelt

Opholdsstedet Arken

Arken er et opholdssted med 6 fastansatte og 3 vikarer, vi er godkendt til 6 børn/unge fra 12 år og op til 25 år.
I 2011 begyndte vi at bruge Danjournal fordi, vi havde bruge for en mere avanceret elektronisk log end den vi havde i forvejen.
I vores gamle system var det meget upraktisk, hvis vi skulle f.eks. printe relevant information ud om det enkelte barn/unge i forbindelse med, at skrive en statusrapport. Vi skulle bladre igennem vores log, hvor den var opdelt med datoer. Under hver dato, var der en fane for hvert barn/unge på Arken. I Danjournal er der mulighed for, at man kan printe hele forløbet ud for hvert enkelt barn, fra den dag de blev skrevet ind på Arken. Det gør det meget mere overskueligt, at danne et billede af det enkelte barns tid mens de har været på Arken.
Kommunikation er meget vigtig på en arbejdsplads, hvor der ikke kommer de samme personer hver dag. Udover vores overlapning med hinanden, har vi brug for et sted hvor vi kan kigge tilbage - og ikke kun læse om vigtige beskeder, men også se hvordan hverdagene har fungeret og stemningen i huset har været. Efter man har været på ferie, er det en nødvendighed at læse igennem "dagbogen", da der kan ske mange ting i løbet af en uges tid.
Der kan også være vigtige beskeder/aftaler skrevet af kollegaerne i "meddelelsesbogen".
I området "medicin håndtering" kan vi dokumentere hvis vores børn/unge er i et forløb, hvor de skal have medicinsk behandling. Deres medicin bliver tilføjet som et nyt præparat. Tidspunkt for indtagelse af medicin og dosering er også skrevet ind, og der krydses af hver gang.
I øjeblikket, er vi i gang med at udvikle vores brug af Danjournal, så vi kan samle dokumentation vedrørende det enkelte barn/unge på et sted. Det er også en anbefaling fra vores tilsynsenhed. Vi vil, efterhånden lægge alle relevante informationer ind på Danjournal såsom; statusrapporter, handleplaner, tilsynsrapporter, godkendelser m.m..
I forbindelse med denne udvidelse, har vi haft mange spørgsmål til Danjournal, om hvordan og hvorledes. Danjournal var hurtig til at, foreslå et møde. Det var meget mere praktisk, at sidde foran computeren, og se hvordan de nye tiltag skulle lægges ind og bruges.
Jeg er sikker på, at der stadigvæk er en masse af muligheder med Danjournal, som vi kan bruge og som vil gøre vores arbejde mere effektivt og nemmere - så at vi har mere tid til at koncentrere os om de børn/unge vi har her på Arken.

Opholdsstedet Arken - www.ophold-arken.dk, Pædagogisk medarbejder Peter Ellard

Den selvejende institution Nielstrup

Vi er et opholdssted med 8 døgnpladser og 10 medarbejdere. Vi har siden 2011 brugt Danjournal, dog mest til at lægge vagtplan og til at skrive dagbog. Fremover vil også vores pædagogiske handleplaner og statusrapporter blive skrevet i Danjournal. Vi er glade for at bruge Danjournal, fordi det er et meget simpelt system, der er let tilgængeligt for de fleste. De fleste af os benytter muligheden for at læse hjemmefra på Danjournal før vi møder på arbejde. Dette giver mulighed for at møde velforberedt. Ligesom man hele tiden kan tjekke vagtplan eller ændringer i denne. Det er rart at kunne skrive i Danjournal hjemmefra. Fx hvis der er noget vi ikke fik noteret i arbejdstiden, kan vi stadig nå det senere på dagen.Vi er meget tilfredse med den hjælp Danjournal giver os, der er hurtig hjælp at hente, hvis en medarbejder har brug for assistance eller foreslag til ændringer. Vi kan anbefale Danjournal til andre, som har brug for at samle deres handleplaner, statusrapporter og vagtplaner. Der er stadig dele af Danjournal vi ikke bruger, men vi tager det skridt for skridt så alle kan følge med, her er det rart at man kan aktivere de enkelte moduler efterhånden som man tager dem i brug.

Den selvejende institution Nielstrup, Peter Bak, - www.nielstrup.dk

Sputnik Kollegiet på Frederiksberg

Sputnikkollegiet på Frederiksberg har plads til 36 beboere, som er uddannelsessøgende unge med forskellige autismespektrumforstyrrelser. De unge beboere har i perioden de bor på Sputnikkollegiet brug for ekstra støtte til at udvikle evner og kompetencer til at bo selv. Vi er 12 medarbejdere, som primært er pædagoger og lærere, som arbejder med at skabe strukturer og faste rammer for at gøre hverdagen mere overskuelig for de unge.

Vi bruger Danjournal til at holde et opdateret og overskueligt kartotek med et elektronisk stamkort over alle vores beboere og medarbejdere. Vi bruger også Danjournals online værktøj til at skrive dagbog, sende meddelelser medarbejderne imellem, skrive og følge op på beboernes udviklingsplaner, generere statusrapporter og skrive mødereferater. Danjournal giver os mulighed for at gøre alle disse ting elektronisk og det gør det nemt at dele den nyeste viden og de seneste beslutninger. For de relevante medarbejdere er den nødvendige information eller det relevante it-værktøj altid lige ved hånden. Danjournal gør det kort sagt nemt at kommunikere og skrive dokumentation løbende.

Vi valgte Danjournal som arbejdsredskab, fordi det er oversigtligt og indeholder de komponenter vi har brug for. Fortløbende kan det tilpasses vores behov. Danjournal er et vigtigt redskab for os, som en integreret del i vores arbejde. Morgenvagten skriver efter endt vagt. Vi har indlagt 20 minutter i begyndelsen af hver vagt til at opdatere os på Danjournal. På denne måde får vi en god grundviden og forberedelse i forhold til de unge og hvad der er sket i huset, siden vi var her sidst. I tillæg til Danjournal, holder vi 45 minutters pædagogisk overlap dagligt - dette er med til at give os et fælles afsæt, når vi er i møde med de unge i dagligdagen, noget der er med til at kvalitetssikre vores arbejde. Danjournal giver os med andre ord muligheden for let at kunne overskue det der er sket i løbet af de sidste par dage og gør det nemmere for os at organisere en travl hverdag.

Sputnik Kollegiet på Frederiksberg, - www.sputnikkollegiet.dk, Souschef Vilde Sliben Bjørnsen

PeopleHouse

Vi synes, at det er nemt at finde rundt i systemet. Det er super brugervenligt og intuitivt. Desuden er det meget værdifuldt, at det kan tilpasses, så det passer præcist til vores behov

PeopleHouse, www.people-house.dk. Socialrådgiver Mia Andersen og Socialrådgiver, cand.pæd.psyk Katrine SejersenBestil Gratis Demologin


Send